söndag 30 juni 2013

Bemötandet det avgörande, inte språket

Tidningen Nya Åland lyfte i fredags 28 juni åter fram betydelsen av finskan inom den åländska besöksnäringen. Med 25 år av personlig erfarenhet av turism vågar jag påstå att finskans betydelse är våldsamt överskattad och att som helhet förlorar Åland på en ensidig fokusering på finska som servicespråk.

Tyvärr tycks en del åländska arbetsgivare prioritera service på finska fram om att lyfta fram det som gör vårt örike speciellt. Med begreppet "prioritera service på finska" menar jag de arbetsgivare som väljer en finskspråkig personal istället för att anställa ålänningar med (oftast) knaggliga kunskaper i finska. Med uttrycket "gör vårt örike speciellt" avser jag den lokalkännedom som alltid är givande för besökare utifrån. Vad är det för charm med att besöka ett Åland där personalen som står för servicen saknar kännedom om Åland? Hur tror ni rikssvenska gäster upplever ett Åland där personalen ibland inte kan svenska?

Som turistvärd har jag många gånger kunnat konstatera att det är själva bemötandet som avgör en besökares inställning till Åland som turistmål, inte det eller de språk på vilket kunden blir bemött. En betydande del av de finska gästerna tycker dessutom att det är roligt att försöka prata svenska. Rätt många väljer engelska från första början och vi har alltid följt principen om att det är kunden som bestämmer språket. Jag vill betona att vi själva ger service på svenska, finska, engelska och tyska.

Den ensidiga fokuseringen på finska sammanhänger förmodligen främst med det "finlandssvenska syndromet", dvs. att de svenskpråkiga alltid ska bemöta finnarna på deras eget språk. Tyvärr har ålänningarna påverkats av denna inställning.