fredag 23 mars 2012

Det enade men ändå splittrade Norden

Intrycket efter tre dagar Nordiskt Råd på Island är att samarbetet politiserats sedan jag senast upplevde denna mötesarena. Å andra sidan var det för nästan 20 år sedan så det kanske är naturligt att saker och ting förändras. Annars är det mesta sig likt och för ålänningarna erbjuder NR en fantastsk möjlighet att både lära känna och diskutera framtidsfrågor med en betydande del av parlamentarikerna i de övriga sju länderna (efter att ha umgåtts med färingar och grönlänningar går det inte att benämna Åland som något annat än landet. Å andra sidan börjar ju Ålänningens Sång på detta sätt!).
Trots decennier av samarbete är Norden fortsatt ett splittrat geografiskt område och med det menar jag att gränshindren är betydande för både folk och bolag. Av den anledningen ska även Ålands lagting diskutera dylika hinder vid en särskild sittning den 20 april. Klart är att den nu avslutade sessionen på Island ger en del inspiration till oss som deltog.
Annars var det gönländska problem som särskilt gör sig påminda så här timmarna efter sessionens avslutning och det av den orsaken att jätteön står inför projekt som tillsammans kräver 5000 (!) arbetare - och nu är det möjligt att det blir kinesisk arbetskraft samtidigt som det finns en betydande arbetslöshet bland öborna själva. Oron för s.k. social dumpning, dvs. avsevärt sämre löne- och andra villkor, är stor.
Vid gårdagens möte inom näringsutskottet ställde jag därför den självklara frågan till det grönländska facket: varför har inte den grönländska regeringen reglerat dessa risker i samband med beviljande av tillstånd för gruvdrift? Svaret antyder en djup oenighet om hur problematiken ska hanteras. Rikedom är sällan bara en fördel!

måndag 19 mars 2012

Finland, riket, fastlandet ?

För en dryg vecka sedan (6.3.2012) lämnade jag alltså in en skrivelse till landskapsregeringen om att myndigheten i sin verksamhet alltid bör använda begreppet "riket" eller benämningen Finland för att på detta sätt markera Ålands status. För utom-åländska läsare ger annars det felaktiga begreppet "fastlandet" intrycket av att Åland skulle vara en vanlig region inom republiken Finlands gränser. I och med att det officiella Åland i övrigt är mån om att örikets status ska respekteras, är det önskvärt att den egna myndigheten alltid markerar självstyrelsens status i sin egen tjänsteutövning.
Jag håller dock med om de kommentarer jag fått om att ”men det finns ju t o m ledande politiker som talar om fastlandet”. Jag vill understryka att jag aldrig kommer att kritisera någon för att denna av hävd, vana eller skär okunskap fortsätter att beteckna Finland som ”fastlandet”. Yttrandefriheten står alltid över allting annat.

Däremot är det direkt absurt när landskapsregeringen, själva kärnan i autonomibygget, använder det missvisande begreppet "fastlandet" i sin verksamhet (utredningar, beslutsfattande, internet etc.). Här ska landskapsregeringen alltid använda antingen begreppet "riket" i enlighet med självstyrelselagens terminologi eller – det som jag själv föredrar - benämningen Finland för att tydligt markera att Åland utgör en separat jurisdiktion.
Särskilt med anledning av självstyrelsens 90-årsjubileum är det angeläget att landskapsregeringen använder en vokabulär som svarar upp mot Ålands status som autonomt område med exceptionell folkrättslig förankring.

En parallell kan enligt min mening dras till uppståndelsen kring de åländska ortsnamnen. Finska lantmäteriverket struntar i såväl självstyrelse- som grundlag och vidhåller att finska ortsnamn ska finnas med på Ålandskartor. Här markerar förvaltningschef Arne Selander på ett föredömligt sätt Ålands status och står på stabil juridisk mark i sin argumentation medan lantmäteriverket lutar sig mot ett regelverk som inte längre är giltigt.
Det är givetvis obekvämt att i dagens hätska och anonymt drivna språkklimat i Finland – ett klimat som snart börjar påminna om tiden före 1930-talets Lappo-rörelse och förföljelser – lägga fram förslag som ger allehanda populister fritt spelrum att tycka till.

Men självstyrelse kommer alltid att innebära ett visst mått av kamp inför en delvis oförstående och/eller ointresserad central statsmakt. Så sent som igår tvingades landskapsregeringen att ge kommunikationsministeriet en kraftig bakläxa för den bristfälliga hanteringen av Åland i samband med ett nytt statsfördrag (handlar om flygtrafik mellan länder). Ministeriet har missat i såväl frågan om hur Åland ska involveras i processen som – vilket är ännu allvarligare – i formuleringen av Ålands särställning i själva fördraget. Förstås otacksamt att samtidigt som justitieminister Anna-Maja Henriksson tillsätter en ny kommitté för ny självstyrelselag, tvingas ut i ännu ett försvar av Ålands status. För att citera Thusse Eriksson: vi ålänningar får aldrig visa ”byxångest” när det gäller Ålands status.

måndag 12 mars 2012

Vikten av att markera Ålands status i vardagen

Förra veckan lämnade jag in följande initiativ till landskapsregeringen. Förhoppningen är att vi åter ska få en förvaltning som till alla delar själva respekterar Ålands särställning i sitt dagliga arbete. Själv skriver jag alltid "Finland", dels för att markera att Åland är en självständig jurisdiktion inom autonomins kompetens, dels för att läsare utanför Åland till alla delar ska förstå vad skribenten avser. Ska bli intresssant att läsa svaret och beslutet från LR!

I annat sammanhang har jag påpekat för Ålands Radio att i o m att det tillhör radiouppdraget att befrämja kunskapen om självstyrelsen så borde det vara självklart att markera Ålands status i det dagliga jobbet.

INITIATIVET

På landskapsregeringens hemsida återfinns i skrivande stund under kategorin nyheter följande information (publicerad 2.12.2012):

Pressöversikt november 2011

Sammandrag från november månad av de åländska inslag som passerat nyhetströskeln i finskspråkiga media på fastlandet.
 
Ålands landskapsregering köper urklipp och nyhetsträffar med sökordet Åland i rikets finskspråkiga tidningar (riks- och lokaltidningar) och etermedia, läser och sorterar dem samt skriver en pressöversikt över de inslag som under den aktuella månaden har fått mest uppmärksamhet i finskspråkiga media. Alla urklipp sänds efter handläggning till landskapsarkivet.

Undertecknad vill härmed uppmärksamgöra landskapsregeringen om att myndigheten i sin verksamhet alltid bör använda begreppet "riket" eller benämningen Finland för att på detta sätt markera Ålands status.

För utom-åländska läsare ger det felaktiga begreppet "fastlandet" intrycket av att Åland skulle vara en vanlig region inom republiken Finlands gränser.

I och med att det officiella Åland i övrigt är mån om att örikets status ska respekteras, är det önskvärt att den egna myndigheten markerar självstyrelsens status i sin egen tjänsteutövning.

I och med att det inte är första gången landskapsregeringen använder det missvisande begreppet "fastlandet" föreslår undertecknad att beslut fattas om att landskapsregeringen i all sin verksamhet (utredningar, beslutsfattande, internet etc.) ska använda antingen begreppet "riket" i enlighet med självstyrelselagens terminologi eller benämningen Finland för att markera att Åland utgör en separat jurisdiktion.

Särskilt med anledning av självstyrelsens 90-årsjubileum är det angeläget att landskapsregeringen använder en vokabulär som svarar upp mot Ålands status som autonomt område.