söndag 26 juli 2015

Prislappen för demokrati och säkerhet

Det är många ålänningar som i dessa dagar, precis som andra EU-medborgare, undrar vad som egentligen pågår i fallet Grekland. Hur kan eurozonens övriga 18 medlemmar utlova ytterligare 86 miljarder euro till grekerna utöver de 240 miljarder som redan lagts på bordet? Sammantaget förutspås Grekland om några år ha en statsskuld som är dubbelt större än BNP, det vill säga det totala värdet av allt Grekland konsumerar och producerar under ett helt år.
Frågeställningen ovan är förstås befogad därför att det finns ingen rimlig chans för grekerna att någonsin kunna återbetala de drygt 350 miljarderna. Vi talar ju om ett land där befolkningen misstror både staten och partierna. Därmed saknas även viljan hos alltför många greker att via skatter bidra till den gemensamma sektorn. Vad gäller det att via reformer höja den formella skattegraden när den faktiska skattegrunden är urgröpt redan på förhand?

Som alltid när känslorna på båda sidor styr debatten finns det all anledning att stanna upp och reflektera över alternativen till att de övriga euro-staterna gör vad de kan för att rädda Grekland från en ekonomisk kollaps. Givetvis borde grekerna för länge sedan ha uteslutits från den monetära unionen. Men då fick som så många gånger förr de största staternas intresse styra färdriktningen. Allt handlade om att rädda främst tyska och franska banker från den grekiska bomben.
I och med att stödpaketen började rulla finns det egentligen ingen återvändo eftersom ett grekiskt misslyckande hotar att torpedera hela euro-skutan pga. brist på förtroende för valutasamarbetet. Vid sidan av de rent ekonomiska aspekterna finns det förstås stora humanitära värden att slå vakt om. Lägg därtill frågan om Grekland kan överleva som demokrati om landet drivs i bankrutt. Vilka krafter tar över i en sådan kaotisk situation? Kommunisterna eller militären?

Om vi till allt detta lägger in Nato-frågan i potten och rädslan att grekerna drivs i famnen på Moskva framstår det nya räddningspaketet i ny dager. Kan prislappen för att rädda demokrati och säkerhet egentligen bli för stor?

måndag 13 juli 2015

Centerledarens tal på Lappo 11 juli

 Bästa läsare!
Senaste helg samlades de åländska partierna till en tidig valstart på Lappo i Brändö. Under dagen hade jag tillfälle att i egenskap av Centerledare hålla ett sommartal. Se nedan! Medan en del partier antingen satsade på att mest profilera sin egen ordförande eller kritisera andra partier för allehanda brister, satsade Centern som vanligt på sin egen politik och visade upp sitt breda kunnande genom att hela åtta representanter inkl. jag själv deltog i de olika delarna under dagen. Ungcenterns Michelle Grönlund och Mathias Johansson, debattdeltagarna Erica Sjöström, Anita Husell-Karlström och Veronica Thörnroos kompletterades av Roger Nordlund och Jörgen Pettersson i det ekonomiska seminariet. Sedan kan vi väl även notera att Mats Löfström fanns på plats oaktat att han nu är hela Ålands riksdagsledamot. Sammantaget en bra dag för Centern! 

Harry Janssons sommartal 
Lappo 11.07.2015

Bästa åhörare!

Först av allt ett varmt tack till arrangörerna och särskilt till Lappo Ungdomsförening som bjudit in till denna nya form av politisk diskussion i åländsk tappning. Vi behöver sannerligen nya arenor för bollande av idéer och tankar i en tid präglad av snabba förändringar.

Vi möts i sommartid i ett läge där mänskligheten igen visar upp sina mest brutala sidor över hela vårt jordklot. Det som bör kallas för ett islamskt inbördeskrig sprider sina fasor och en våldsmentalitet som överstiger vår begreppsförmåga.

Vår egen åländska tillvaro känns återigen som ett paradis men vi kan inte undgå att påverkas av allt det hemska som pågår i omvärlden. Det är därför Centern helt självklart ställer sig först i ledet för att välkomna nya inbyggare till våra öar, människor som tvingats fly från allt de har kärt.

Låt mig på detta vis markera ett avståndstagande från de röster som på senare tid rests om att Åland inte ska vara en välkomnande famn utan istället visa alla utsatta ryggen. Bästa vänner! 20 syriska flyktingar kommer inte att förändra Åland eller vara ett hot mot vår livsstil!

Tvärtom kommer flyktingarna som alla andra inflyttare att på olika sätt berika vårt samhälle. Centerns vice ordförande Jörgen Pettersson tillhör dem som på ett kraftfullt sätt tagit den nödvändiga debatten med de främlingsfientliga krafterna, ett exempel värt att följa för alla oss som värnar om mångfalden på våra öar.

Detta sagt så vill jag samtidigt betona att vi absolut ska ta enskilda ålänningars oro över invandringens följder på största allvar. Vi måste få alla att förstå att åländsk integrationspolitik på inget sätt kan jämföras med t.ex. Sveriges – något som många ålänningar via vår mediakultur lätt bibringas bilden av.

Flyktingmottagande förutsätter utan tvivel ett fortlöpande ansvar på alla samhällsnivåer, ett ansvar som vårt Åland är väl lämpat att uppfylla till alla delar.
Gott folk!  I en tid där den demografiska kurvan visar på vikten av mera ålänningar för att klara morgondagens samhällsservice, borde vi alla vara tacksamma över chansen till en växande befolkning!

När det gäller omvärldens påverkan är det förstås oundvikligt att i dagsläget konstatera att Greklands ekonomiska kris tillhör de verkliga oroshärdarna även för Ålands del.

Har ECB och de andra aktörerna lyckats kapsla in krisen så att ett grekiskt utträde ur valutazonen går smärtfritt för alla – utom förstås för grekerna själva? Eller väntar en ekonomisk tsunami i o m att det inte längre är fråga om enbart ekonomi utan mera handlar om brist på ömsesidigt förtroende?

De ålänningar som besökt Grekland under detta år har alla insett att den grekiska tragedin pågår varje minut i o m att befolkningen gör allt för att undvika skatter. Inte en enda kortläsare fungerar, inte ett enda kassakvitto läggs på bordet. I en sådan situation framstår det tydligt att grekisk skatteuppbörd fortfarande är på en u-landsnivå.

Det finns i dagsläget många frågor i den s.k. 10.000 kronors klassen. Bland dessa finns den även för oss ålänningar brännande frågan: kommer Finlands regering att lyckas återställa landets offentliga ekonomi bl.a. genom ett s.k. samhällsfördrag som kraftigt stärker exportindustrins konkurrenskraft?

Svaret på denna fråga ger oss också svaret på vilka krav på anpassning av Ålandsbudgeten som vi själva står inför. Vi ska absolut glädja oss över hög sysselsättning på våra öar och att vi på självstyrelsenivån är fortsatt skuldfria MEN även vi har all orsak att fortsätta se över den offentliga kostymens storlek.

Varje ny investering ska vägas mot nyttan och möjligheten till sänkta driftskostnader. Alla vet att investeringsbehovet är enormt, både i gammalt och i nytt. Vi behöver en ersättande Vårdö-bro men måste samtidigt våga satsa på ett nytt färjfäste på östra Föglö med en maximalt kort återbetalningstid. Även skärgårdsflottan behöver förnyas för att förbättra både tonnaget och uppnå lägre bränsle- och miljökostnader.

Med tanke på platsen för dagens evenemang – och trafikens avgörande betydelse för skärgården - kan jag förstås inte låta bli att flika in att för Centern fortsätter Hummelvik att vara den självklara ändhamnen för den norra linjen.

I denna tid präglad av enorm osäkerhet vill jag framhålla Centern som det trygga alternativet för ålänningarna även i höstens val. En politik för hela Åland med trygghet och jämställdhet för alla ålänningar. Centern vill fortsätta sin långvariga tradition som Ålands ledande parti och med ett fortsatt regeringsansvar, ett ansvar som Centern visat sig väl lämpat att bära.

Vår politik för hela Åland utgår från dagens kommunala struktur där just kommunen är den överlägset bästa producenten av ålänningens basservice i vardagen och där vi genom samarbete över de kommunala gränserna ser till att inte småskaligheten utgör ett problem.

På Centerns Åland fortsätter de s.k. landskapandelarna att vara ett regionalpolitiskt instrument som tryggar kommunernas existens. Kommuninvånarna avgör därmed själva om deras kommun ska finnas kvar eller uppgå i en större enhet. Kort sagt: Centern är en garant för kommunernas självbestämmande!

Den dag någon kan påvisa att större enheter medför förbättringar som överstiger de negativa konsekvenserna i form av bl.a. ökade kostnader, är Centern säkert berett att ompröva sin hållning. Jag har en känsla av att den dagen dröjer!

Den kommande mandatperioden vill Åländsk Center flytta fokus från kommunerna till självstyrelsens kärnområden. Vi måste helt enkelt ta bättre hand om den befintliga självstyrelsen, se till att lagstiftningen till alla delar är modern och ge våra tjänstemän de resurser som självstyrelsens hjärta behöver. Vi har drygt sex år på oss att klara av denna modernisering och lyckas vi kommer ålänningarna att med glädje hälsa nästa generations självstyrelselag välkommen!

Varje samhälle står och faller med tillgången på arbetsplatser och åtföljande skattekraft. Vi är som ö-samhälle oerhört beroende av en hög sysselsättning som ett sätt att motverka bortflyttning. Det är därför glädjande att höra nya företagare med erfarenheter utifrån säga att det är lätt att starta företag på dagens Åland. Men det har på senare år visat sig att en speciell del av vårt nationalitetsskydd – näringsrätten – idag är mera till skada än till nytta för oss ålänningar och inte minst när det gäller att slå vakt om det svenska språket i vardagen.

När näringsrätten leder till att rikssvenska kedjor tvingas etablera sig via finska dotterbolag istället för att direkt från svenska marknaden ta steget över till Åland, är det dags att reformera näringsrätten i grunden.
 Inom Centern är vi övertygade om att vi kan bibehålla näringsrättens grundsyfte och ändå se till att Åland öppnar sig även till denna del. Under kommande mandatperiod kommer Centern därför att verka för att näringsrätten ses över parallellt med att jordförvärvsskyddet genomgår en redan påbörjad modernisering.

Jag vill avsluta med att beröra frågan om Ålands status. Än en gång hörs tongångarna om att Fredens Öar är ett problem och vi kan åter notera ironiska kommentarer om blåögda åländska politiker som inte förstår hotet från den ryska björnen.
Låt mig påstå att vi ålänningar mer än väl förstår hur det är att leva under osäkra tider. Men låt mig även konstatera ett faktum: Ålands status är ett resultat av ett internationellt organs beslut där självstyrelsen och demilitariseringen/neutraliseringen utgör en orubblig helhet. Vi kommer därför aldrig att tillåta en förändring som till någon del rubbar dessa grundpelare.

Med dessa ord ber att få tillönska er alla en fortsatt skön sommar!