tisdag 5 juni 2018

Centern sågar regeringens kommunpolitik


 Bästa läsare!
Måndagen den 4 juni 2018 var en historisk dag i lagtinget. För första gången tvingas parlamentet behandla en lag som tvingar ihop 15 av de 16 åländska kommunerna under odemokratiska former och en orealistisk tidtabell. Mera tvång kan det väl knappas bli i en rättsstat men inom moderater, liberaler och socialdemokrater hördes ändå protester över att bl.a. Centern kallade reformens lagstiftning vid dess rätta namn= tvångslag. Bifogar nedan vårt gruppanförande som jag hade nöjet att hålla.

Centerns gruppanförande 4 juni 2018
Kommunreformen
Gruppledare Harry Jansson
Talman!
1.      Centern säger absolut nej till lagförslag nr 1 dvs. tvångslagen benämnd LL om en reform av kommunstruktur på Åland. Centern kan inte acceptera att kommunerna i strid med deras egen vilja ska föras samman i större enheter under odemokratiska former och under en tidspress som är direkt osund med tanke på att det handlar om den enskilde ålänningens rättssäkerhet och grundtrygghet. Dessutom ska de kommuner som vill göra bästa möjliga förberedelser straffas ekonomiskt ifall de inte uppfyller regeringsblockets orealistiska förhoppningar om att ett samgående kan ske senast 2021.

2.      Centern konstaterar att lagförslag nr 2 dvs. förslaget till kommunstrukturlag för Åland till stora delar motsvarar den lagstiftning som idag tillämpas i Finland.  Sistnämnda lagförslag är dock behäftat med brister och direkta fel som gör att Centergruppen även till denna del vill avvakta den kommande utskottsbehandlingen. Lagförslag nr två är som bekant inget heller kommunerna ägnat sin tid och kraft åt att analysera och det förefaller som inte heller ministrarna har orkat läsa igenom paragraferna före paketet överlämnades till lagtinget. Vi återkommer från Centerns sida med synpunkter även till denna del.


3.      Centern konstaterar att regeringen Sjögren väljer att lägga fram förslaget till tvångslag trots att samtliga kommuner som berörs av reformen är ytterst kritiska till reformens juridiska hållbarhet, innehåll, upplägg och till och med syfte. Den enda positiva rösten är som väntat Mariehamns stad, som ju inte berörs av reformens negativa konsekvenser utan till och med kan förvänta sig att tilldelas Järsö och Nåtö. Politiken med att ensidigt gynna Mariehamns intressen fortsätter.

4.      Lagförslaget och i synnerhet dess illvilliga motiveringar om bristande kvalitet och rättssäkerhet är lika med ett underkännande av dagens kommunala verksamhet.

5.      Inom Centern – och säkert även inom oppositionspartierna i övrigt - är vi idag många med förtroendeuppdrag inom den kommunala sektorn som kommer att ställas inför en svår situation pga. regeringsblockets självvådliga agerande. Ska vi sitta med i de tilltänkta samgångsgrupperna trots att vi oroar oss för slutresultatet av tvångsreformen och inte heller tror att den tilltänkta tvångslagen någonsin kommer att träda ikraft eftersom den i likhet med LR:s tidigare experimentlagar inte klarar lagkontrollen? Varför skulle vi som försvarar den kommunala självstyrelsen och den åländska demokratin offra tid och kraft på ett projekt vi inte tror på?

6.      Låt mig betona att Centergruppen givetvis respekterar alla som tycker annorlunda och var och en väljer det som är bäst sett ur den egna kommunens synvinkel. Men för oss inom Centerns lagtingsgrupp som samtidigt har ledande kommunala uppdrag är vägvalet enkelt: vi avstår från att medverka i de kommande grupperna som under tvång och tidspress ska utarbeta de s.k. samgångsavtalen. Särskilt utgående från redan nämnda starka tvivel om att de processer LR nu startar upp enligt gammal lagstiftning, aldrig kommer att kunna kopplas ihop med en tvångslagstiftning, vore det direkt märkligt att ägna sin tid åt att övertyga andra kommuner om att det är bäst för alla att de accepterar att den nu självständiga kommunen får en status som ungefär motsvarar ett byalag.


7.      Eftersom det är betydligt viktigare att vi tvivlare koncentrerar oss på att se till att den löpande kommunala verksamheten fungerar till gagn för invånarna, är det bäst för alla att grupperna befolkas med människor som både tror på tvång och samtidigt vill ta ansvaret för utformningen av samgångsavtalen. Lycka till med att ägna juli månad nästa år åt att i ett sista försök nå enighet om alla detaljerna i nämnda avtal. Väl medvetna samtidigt om att de övriga kommunerna har getts rätt att genom majoritetsbeslut ändå besluta om avtalets innehåll.

8.      I mitt eget fall är jag förstås villig att avgå som kommunstyrelsens ordförande ifall kommunfullmäktige anser att Jomala kommun bör representeras av en ledande förtroendevald i ett läge där bl.a. fmge-ordföranden inte kan ta del i diskussionerna.

9.      Det finns trots några justeringar i lagförslaget jfr med remissversionen, åtskilliga faktorer som särskilt LKU har att tampas med i den kommande utskottsbehandlingen. Från Centerns sida utgår vi faktiskt från att hela utskottet denna gång ska ta det ansvar som LO förutsätter och faktiskt granska lagförslagets hållbarhet. Allt annat vore tjänstefel med tanke på att LKU tidigare mot bättre vetande klarerat lagförslag som sedermera helt väntat fällts i lagkontrollen. Frågeställningar som nu kräver ett svar är bl.a.

- varför inte kommunerna inte hörts på det sätt gällande kommunindelningslag stadgar? Faller tvångslagen redan här pga. av att kommunerna inte hörts om det nu aktuella förslaget till kommunstruktur och inte heller delgetts ett förvaltningsbeslut i frågan? Hur kan kommunerna nu ses som parter i ett läge där de nyligen inte ansetts vara berörda?
- är det juridiskt hållbart att tvinga kommunerna till samgångsdiskussioner utgående från ett begrepp lanserat i en ännu inte godkänd lag?
- kan den alltför snäva tidtabellen faktiskt förenas med en kraftig neddragning i landskapsstödet?
- kan verkligen LR tvinga på kommunerna en kommunutredare med makt samtidigt som det finns en redan pågående lagstiftning som tvingar ihop samma kommuner i en kommunalt samordnad socialtjänst? Kan det parallellt existera tvingande lagstiftning som berör samma kommunala sektor?
- kan lagtinget faktiskt inta begreppet kriskommun i en lagtingslag utan att LR ens bemödar sig om att fylla begreppet med innehåll?
- är några allmänt hållna konsekvensbedömningar tillfyllest i den största administrativa tvångsreform som Åland någonsin skådat?
- och framför allt: hur kan regeringen Sjögren tillåtas att fritt laborera med begreppet kommunal självstyrelse genom att å ena sidan påstå att lagtinget fritt kan ändra på de kommunala gränserna samtidigt som det i lagförslaget hänvisas till finska rättsfall som inte på något sätt kan jämföras med den nu aktuella tvångslagen, dvs att lagtinget om några månader ska rita om den kommunala kartan på det sätt som tre partier för stunden tycker att vore bra?

10.  Sammantaget innebär allt det redan nämnda att Centern förbehåller sig rätten att i den kommande lagtingsprocessen verka för att tvångslagen förkastas. Misslyckas vi får vi hoppas att presidenten ännu en gång räddar Åland från regeringsblockets experimentlust.

11.  Till sist: från Centerns sida beklagar vi djupt att socialdemokrater, liberaler och moderater är på god väg att riva upp svåra sår i ålänningarnas demokratiska själar. Tvång har aldrig passat oss fria och jämställda ålänningar. Samtidigt är det en mängd historiska möjligheter som nu hotar att förspillas pga LR:s makthunger och särintressen. Flera kommuner är beredda att under frivilliga former söka sig till varandra samtidigt som Kommunernas Socialtjänst förts till en viktig mellanetapp: en total enighet inom Ålands Omsorgsförbund om det kommande avtalets utformning.

12.  Nej bästa regeringsblocket: följ även i denna fråga ledamot Carina Aaltonens uppmaning om timeout och fundera igen om det är klokt att utan folkets stöd i ett val försöka pådyvla ålänningarna i 15 kommuner en tvångsreform. En reform av denna omfattning bör ha minst kvalificerad majoritet bakom sig i detta parlament!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar