torsdag 14 juni 2018

PAF-arvodena ger en snöbollseffekt


Spörsmålsdebatt 11 juni 2018
PAF-arvodena
Harry Jansson ( C )
Förste undertecknare

Talman!
Sällan har ett spörsmål känts mer naturligt än dagens nödvändiga debatt om hur sittande landskapsregering handskas med ålänningarnas pengar och vilka moraliska och etiska värderingar som ligger till grund för de beslut som fattas.
Det är i lägen som dessa som oppositionen måste stämma i bäcken och få igång en principdiskussion om vad ett enskilt beslut kan få för konsekvenser, både på kort och lång sikt. För vad är det som hindrar att sittande LR nästa år åter fördubblar arvodesnivån med åberopande av samma motiveringar vi nu kan läsa i svaret på spörsmålet?
Eftersom PAFs VD hädanefter lyfter 28000 euro i månadslön borde förstås styrelsearvodena hänga med, i alla fall om vi ska tro på regeringens motiv om att det ”krävs en balans mellan ledningens löner och styrelsearvodena, eftersom det annars riskerar uppstå en brist på legitimitet i styrelsearbetet.” Bästa kolleger, smaka på den motiveringen en gång till: ”brist på legitimitet”!
Menar verkligen finansministern att PAF-styrelsens arbete skulle ha blivit illegitimt ifall inte arvodena nått ny rekordnivå, dvs. att styrelsens arbete inte längre skulle ha varit förenligt med rättsprinciperna? Med spänning ser jag fram emot att ta del av LR:s närmare förklaring även till denna del och kommer till sist att återkomma till de övriga motiv som återfinns under rubriken Landskapsregeringens beslut i spörsmålsvaret.

Talman!
Beslutet om helt nya nivåer i ersättning till en bolagsstyrelse i offentlig ägo, leder oundvikligen till en allmän ökning av ersättningar inom den offentliga sektorn. Risken för en snöbollseffekt är överhängande och oundvikligen tvingas sittande LR svara på om det är rimligt att ÅHS-ordförande med ansvar för 90 M€, ca 900 anställda och alla ålänningars sjukvård ska lyfta 3000 euro i årsarvode när PAF-ordföranden får 28000 euro för motsvarande roll i ett annat offentligrättsligt bolag?
Är det vidare rimligt att styrelseordföranden för ÅDA på onsdag denna vecka erhåller 1500 euro i årsarvode för ett uppdrag som är den största utmaningen av alla för det offentliga Åland, dvs digitaliseringen och dess miljonrullning? Särskilt när personen ifråga är en av örikets främsta inom sitt gebit?

Talman!
En manlig ordförande får nu fyra gånger mer betalt än sin kvinnliga företrädare.
Över en natt är den övriga styrelsen dubbelt så kompetent som dagen före.
Tydligt är att ministrarnas – och i synnerhet finansministerns omdöme sviktat - förmodligen beroende på de hundratusentals euro som LR kastat ut på konsulter i samband med kommunreformen.
Finansminister Perämaa och övriga LR kunde i alla fall delvis ha klarat ansiktet genom att satsa på en professionalisering av den nya PAF-styrelsen rakt igenom dvs att den nya sammansättningen rakt igenom faktiskt motsvarat de minst sagt höga målsättningar LR säger sig eftersträva om att styrelsen som helhet ska ha
branschkunskap, stark integritet, hög kompetens inom områden som ekonomi, HR, riskhantering, affärsutveckling, digital marknadsföring, digital utveckling, politik och regelefterlevnad. Utöver detta bör det finnas erfarenhet av gediget ledarskap och en förmåga att fatta strategiska beslut för att kunna skapa tillväxt på internationella marknader och samtidigt säkerställa att Paf genomgående erbjuder sina tjänster på ett sätt som upprätthåller ett ansvarsfullt spelande.
Jag tror det är bäst att var och en läser nämnda målsättning i ljuset av resultatet av styrelsenomineringsprocessen.

Talman!
Den tidigare PAF-ordföranden har i efterhand – och efter beslutet om efterträdarens mångdubbla årsarvode – fått en kompensation i form av ännu ett årsarvode om 8000 euro. Denna extra ersättning är säkert motiverad med tanke på den rättsliga process PAF varit och fortfarande är föremål för. Men det skulle sannerligen sett snyggare ut om denna kompensation betalats ut direkt efter 2017 års avslut och inte som nu kan kopplas till den kraftiga justeringen av PAF-arvodena 2018 och framåt. Nu framstår summan 8000 euro som LR:s smått patetiska försök att i efterhand försöka leva upp till kravet på en anständig jämställdhetspolitik.
Nämnda kompensation leder oundvikligen till att tankarna går till alla tidigare PAF-konflikter. När ska tidigare PAF-styrelser få liknande kompensationer i efterhand av regeringen Sjögren? Det har ju faktiskt funnits situationer där själva styrelsen personligen varit föremål för rättslig prövning och inte som nu ”bara” handlat om PAFs ansvar som samfund.
Här kan vi faktiskt tala om att tidigare styrelser haft en enorm press på sig men har detta i efterhand kompenserats med fördubblad ersättning? Svaret är förstås nej. Tills nu har arbetet inom PAF-styrelsen varit kopplat till engagemang och vilja att säkerställa den för Åland så oerhört viktiga men samtidigt så oerhört ifrågasatta spelverksamheten, ett ifrågasättande som förutom finska statens klappjakt på bolaget fått ett ytterst ovälkommet tillskott i form av den bedrägerihärva som drabbat en mängd åländska småföretag. Just nämnda spelskandal gör det extra olyckligt att PAF dessutom hädanefter så starkt förknippas med egen girighet.

Talman!
Jag lovade återkomma till motiveringarna under rubriken
Landskapsregeringens beslut
För det första: Citat: ”Inför beslutet 2018 bestämde landskapsregeringen att arvodena skulle höjas till en konkurrenskraftig nivå.”
Fråga: när och av vem fattades det första beslutet om att arvodena skulle justeras? Svaret indikerar att LR på en s.k. överläggning gemensamt bestämt och faktiskt gett Mats Perämaa grönt ljus att gå vidare med rekordnivåerna. Utgår att vi får en
För det andra: Citat: ”Det är inte en ansvarsfull ägarförvaltning att fatta beslut som innebär att styrelsen är underbetald.
Fråga: hur kunde det vara möjligt att nu göra en skyhög höjning av bl.a. PAF-ordförandens arvode till 28000 euro när tidigare ordförandena mötts av kalla handen inför begäran om betydligt lägre justeringar?
För det tredje: Citat: ”Istället var avsikten att säkerställa att styrelsens arvoden motsvarar det engagemang och den tidsanvändning som krävs.”
Fråga: vilket engagemang och vilken tidsanvändning är det LR här avser, vid sidan av sedvanligt styrelsearbete, inläsning på mötesagendan, studieresor och annat organiserat arbete? Är inte detta i själva verket ett krav LR har på alla sina styrelser, oavsett nivån på ersättningen?
Sedan har vi då den minst sagt famösa kommentaren om risk för bristande legitimitet i styrelsearbetet, dvs att PAF-styrelsen i annat fall inte skulle ha rättmätigt eller berättigat. Som sagt mest spännande att lyssna till denna av alla förklaringar! Lovar att vara idel öra!
För det fjärde och sista: Citat: ”Tanken på ett månadsarvode tilltalade eftersom det ger styrelsen besked om att styrelsearbetet inte ska präglas av att delta vid möten, utan av ett fortlöpande engagemang och arbete för Paf:s och ägarnas bästa intressen.”
Fråga: även här önskas det en redogörelse för vilka förväntningar LR har på den nya styrelsen. Svaret indikerar att även de vanliga ledamöterna ständigt ska vara engagerade och arbeta för PAF. Hur ska denna målsättning uppnås och hur avviker detta från tidigare styrelsers sätt att ta ansvar? Personligen blir jag smått orolig om andra än styrelseordföranden ska blanda sig i den dagliga verksamheten. Här måste LR rimligen ha blandat ihop ordförandens och övriga ledamöters uppdrag, hoppas jag i alla fall.
Redan före vi tar del av LRs goda och mindre lyckade förklaringar, är det på sin plats att konstatera att det nu behövs en analys och diskussion om PAFs uppgift och roll i det åländska samhället. PAF måste i högre grad än idag framöver förknippas med moral och etik som en självklar värdegrund. 

Talman!
Svaret på spörsmålet innehåller alltför många krystade förklaringar och det är därmed självklart att vi undertecknare av spörsmålet återkommer med ett förslag till kläm under den fortsatta debatten.

1 kommentar:

 1. Great blog!!

  I also have a blog, and I'm trying to get visit from every country. I would really like to get a visit from Åland

  If you can, please come back and visit mine:
  http://albumdeestampillas.blogspot.com


  Thanks,
  Pablo from Argentina

  SvaraRadera